Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Członkowie LGD

Najwyższą władzą Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, jest Walne Zebranie Członków.


Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. ustalanie liczby członków Zarządu,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 4. ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej,
 5. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalanie liczby członków Rady,
 7. wybór i odwoływanie członków Rady,
 8. wybór i odwoływanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady,
 9. podejmowanie decyzji w przedmiocie odpowiedzialności członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady wobec Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań: finansowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
 11. udzielanie absolutorium dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady,
 12. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 13. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 14. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązanie Stowarzyszenia,
 15. decydowanie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w razie likwidacji,
 16. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, o których mowa w § 10a ust. 3 lub w §14 Statutu, nadawanie członkostwa w przypadku określonym w § 10a ust. 3,
 17. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej i regulaminu Rady,
 18. uchwalanie LSR i kryteriów wyboru operacji oraz aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji, z wyjąkiem zmian, o których mowa w § 21 ust.4 pkt.15),
 19. uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,


Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w pierwszym półroczu roku kalendarzowego. Walne Zebranie Członków odbywane wyłącznie w innych celach ma charakter Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Przepisy o Walnym Zebraniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, stosuje się zarówno do Zwyczajnego Walnego Zebrania jak i do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.Jednym z obowiązków członków Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, jest coroczne i terminowe uiszczanie składek członkowskich w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) na numer konta bankowego LGD:

KBS o/Szczurowa: 69 8591 0007 0100 0908 8011 0001

Obowiązek ten narzuca:Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej