Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Jak złożyć wniosek

KROK  1 

POMYSŁ NA BIZNES LUB INWESTYCJĘ

 • Chcesz założyć lub rozwinąć własną firmę?
 • Na początku musi być pomysł!
 • Dobry pomysł opiera się o dokładne rozpoznanie uzasadnionych potrzeb rynku, mieszkańców czy instytucji. Należy zwrócić uwagę na popyt danej usługi czy towaru.
 • Wnioskodawca musi wiedzieć: w jakim kierunku chce prowadzić działalność lub ją rozwinąć, określić grupę odbiorców oraz lokalizację inwestycji a także czy planowany biznes jest ekonomicznie uzasadniony.
 • Warto skorzystać z bezpłatnego doradztwa świadczonego przez Biuro LGD.

KROK 2

MUSI ZOSTAĆ OGŁOSZONY NABÓR

 • Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem składania wniosków.
 • Zostaną podane szczegóły:
  Dane instytucji organizującej nabór,
  Termin składania wniosków, który nie będzie krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni,
  Formy wsparcia, zakresu tematycznego operacji, warunki udzielenia wsparcia, wysokości pomocy/wartość premii, intensywność pomocy oraz wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru,

 • Należy zapoznać się z obowiązującymi dokumentami wskazanymi w ogłoszeniu o naborze, w tym w zakresie osiągnięcia minimum punktowego wskazanego w ogłoszeniu w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz  sprawdzić czy przygotowany  pomysł jest zgodny z:
  – Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność- LINK
  – Obowiązującymi warunkami z rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, z póżn. zm. – LINK
 • Doradztwo – Wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków udzielane są bezpłatnie w Biurze LGD, pod numerami telefonów lub za pośrednictwem e-maila – kontakt.
 • Warto śledzić na bieżąco stronę internetową LGD, stronę na Facebooku, lokalną prasę  jak i strony internetowe gmin będących członkami LGD, gdzie zostanie umieszczone ogłoszenie.

KROK 3

SKŁADANIE I WYCOFYWANIE WNIOSKÓW

 • Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z przedstawionymi w ogłoszeniu o naborze warunkami oraz procedurą –LINK
 • W zakładce „Ogłoszenie o naborach” –LINK– zostanie udostępniony formularz.
 • Wniosek składany jest w formie elektronicznej na płycie CD/DVD oraz w tożsamej wersji papierowej.  Należy złożyć dwa takie same egzemplarze, z płytami CD/DVD, w skoroszycie bądź teczce.
 • Wniosek składany jest przez wnioskodawcę lub osobę do tego upoważnioną w siedzibie biura LGD w wyznaczonym do tego terminie, w godzinach podanych w ogłoszeniu.
 • Zachęcamy do złożenia wniosku we wcześniejszym terminie niż ostateczny wskazany w ogłoszeniu.
 • Wycofanie wniosku może odbyć się na każdym etapie oceny i wyboru wniosku. 

KROK 4
OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW

 • Oceny i wyboru dokonuje Rada LGD –LINK– w terminie nie późniejszym niż 60 dni od zakończenia  naboru.
 • W trakcie rozpatrywania wniosku może okazać się, iż istnieją braki we wniosku lub nie zostały dostarczone odpowiednie załączniki, dlatego wnioskodawca może zostać wezwany przez Biuro LGD do złożenia uzupełnień, które musi dostarczyć do 4 dni od dnia potwierdzenia odbioru.
 • Rada LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR –LINK– oraz stwierdza, czy dana operacja spełnia lokalne kryteria wyboru operacji w minimalnym zakresie –LINK-.
 • W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, Biuro LGD przekazuje wnioskodawcy informacje o wyniku oceny zgodności operacji z LSR, w tym oceny w zakresie spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji, wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. LGD informuje wnioskodawcę o ustalonej kwocie wsparcia, a w przypadku ustalenia kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana – również uzasadnienie.
 • Wnioski wraz z całą dokumentacją z przeprowadzonej oceny, przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie podlegają ponownej weryfikacji.
 • W trakcie oceny UMWM może wzywać do uzupełnień braków we wniosku, które należy dostarczyć do 7 dni od potwierdzenia otrzymania wezwania.
 • Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, Wnioskodawca zapraszany jest do podpisania umowy.

Powyższy poradnik przedstawia skrócone i pomocnicze informacje, natomiast warunki składnia dokumentacji mogą się różnić w zależności od naboru
Zachęcamy do kontaktu w zakresie indywidualnego projektu.


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej