Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Dokumenty aplikacyjne

PROW 2014-2020


W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wzory aktualnych dokumentów znajdują się na podanej stronie—-> link do strony GOV.plhttps://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3


OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– AKTUALNE


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst jednolity ze zmianami z dnia 10 września 2020 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 10 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
z dnia 10 sierpnia 2017 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
z dnia 25 sierpnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku

3) Biznesplan (wersja 5z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

4) a. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PROJEKTY INNE:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku

3) Biznesplan (wersja 5z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z i 5z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

PROJEKTY GRANTOWE:

1) Umowa o powierzenie grantu

2) Wniosek o powierzenie grantu

3) Sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę zadania

4) Wniosek o rozliczenie grantu


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej