Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Zostań Członkiem LGD


Jak zostać Członkiem Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”?


I.Kto może zostać zwyczajnym Członkiem Stowarzyszenia?

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:

a) spełnia przesłanki określone w ustawie prawo o stowarzyszeniach,

b) działa na rzecz celów określonych w § 6 Statutu Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”  i przedstawi rekomendację zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym zakresie udzieloną przez – działającego na obszarze gmin członkowskich Stowarzyszenia – partnera społecznego, partnera gospodarczego, gminę wiejską, gminę miejsko-wiejską, związek międzygminny, inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia,

 c) złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województwa, o ile złoży deklarację członkowską i uchwałę organu stanowiącego w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia.

Członkostwo nadaje uchwałą Zarząd na pisemny wniosek kandydata (deklaracja członkowska) poparty rekomendacją. W przypadku kandydatów będących osobami prawnymi nie istnieje wymóg przedłożenia rekomendacji.


II. Jakie obowiązki mają Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia?

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w jego realizacji,

b) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, w szczególności brać udział w Walnych Zebraniach Członków,

c) swą postawą godnie reprezentować Stowarzyszenie,

d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

e) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,

f) regularnie i terminowo płacić składki członkowskie.


III. Jakie prawa mają Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia?

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, wskazywać swoich reprezentantów, jako kandydatów do tych władz,

b) brać udział w Walnym Zebraniu Członków,

c) zgłaszać wnioski i interpelacje,

d) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

e) realizować inne prawa przewidziane w Statucie.


IV. Kiedy następuje utrata Członkostwa w Stowarzyszeniu?

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje:

a) z chwilą złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

b) z chwilą wejścia w życie uchwały Zarządu w przedmiocie utraty członkostwa,

c) z chwilą utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnej, a w przypadku członków będących osobami prawnymi –  z chwilą utraty osobowości prawnej,

Uchwała w przedmiocie utraty członkostwa może zostać podjęta w razie dopuszczenia się przez członka Stowarzyszenia – zawinionego:

a) naruszenia statutu Stowarzyszenia, w szczególności niepłacenia składek po uprzednim upomnieniu przez Zarząd lub nieusprawiedliwionej nieobecności na kolejnych 4 Walnych Zebraniach Członków  przez okres 2  lat.

b) działania na szkodę Stowarzyszenia,

c) działania sprzecznego z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

Uchwała może zostać także podjęta w razie pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.


Deklaracje członkowskie do pobrania:


Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej