Wielkość czcionki A- A+ Kontrast A
Archiwum cenoma.pl


Ogłoszenia o naborach

2023


OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 4/2023/OW

Opublikowano dnia: 30.11.2023

NABÓR UNIEWAŻNIONY Z DNIEM 04.12.2023 r. !

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, w ramach  działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia III.1.1. Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów. Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Załączniki do pobrania:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 4/2023/OW – otwórz

2. Formularz zgłoszenia – otwórz

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego PROW 2014-2020 – otwórz

4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2023/OW

Opublikowano dnia: 21.08.2023

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, w ramach  działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia III.2.1. Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Załączniki do pobrania:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2023/OW – otwórz

2. Formularz zgłoszenia – otwórz

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego PROW 2014-2020 – otwórz

4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz

Opublikowano dnia: 20.09.2023

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w ramach Przedsięwzięcia III.2.1. Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przygotuje wniosek na ww. operację.

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2023/OW

Opublikowano dnia: 21.08.2023

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, w ramach  działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Załączniki do pobrania:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2023/OW – otwórz

2. Formularz zgłoszenia – otwórz

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego PROW 2014-2020 – otwórz

4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz

Opublikowano dnia: 20.09.2023

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w ramach Przedsięwzięcia I.1.1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przygotuje wniosek na ww. operację.

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2023/OW

Opublikowano dnia: 21.08.2023

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, w ramach  działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia II.2.1. Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji  Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Załączniki do pobrania:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2023/OW – otwórz

2. Formularz zgłoszenia – otwórz

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego PROW 2014-2020 – otwórz

4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz

Opublikowano dnia: 20.09.2023

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej w ramach Przedsięwzięcia II.2.1. Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przygotuje wniosek na ww. operację.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023

Opublikowano dnia: 09.01.2023

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 23 stycznia do 6 lutego 2023 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji”.

Termin naboru: 23 stycznia – 6 lutego 2023 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:  171 787,07 € / 687 148,28 zł, kurs € 4 zł.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy –  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – otwórz

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023

Opublikowano dnia: 09.01.2023

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 23 stycznia do 6 lutego 2023 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych”.

Termin naboru: 23 stycznia – 6 lutego 2023 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:  70 358,57 € / 281 434,28 zł, kurs € 4 zł.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy –  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – otwórz


2022


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022

Opublikowano dnia: 17.08.2022

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 1 września do 15 września 2022 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych”.

Termin naboru: 1 września – 15 września 2022 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:  490 055,02 € / 1 960 220,08 zł, kurs € 4 zł.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy –  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – otwórz

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022

Opublikowano dnia: 12.04.2022

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 27 kwietnia 2022 do 13 maja 2022, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 27.04.2022 roku do 13.05.2022 roku do godz.12:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 135 909,34 euro/ 543 637,36 zł kurs € 4,00 zł. Wsparcie udzielane jest w formie premii. Wysokość premii na jedną operację wynosi 65 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).  

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 4z) (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) – otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

5) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej – otwórz

6) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

7) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz  

3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3) Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) –otwórz

4.) Załącznik do umowy – biznesplan (pdf.) – otwórz

5) Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

6) Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz

7) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)(.pdf) – otwórz

10) Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

11) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz

12) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022

Opublikowano dnia: 03.03.2022

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 18 marca 2022 do 4 kwietnia 2022, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 18.03.2022 roku do 04.04.2022 roku do godz.12:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 162 500,00 euro/ 650 000,00 zł kurs € 4,00 zł. Wsparcie udzielane jest w formie premii. Wysokość premii na jedną operację wynosi 65 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).  

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 4z) (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 4z) – otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

5) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej – otwórz

6) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

7) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz  

3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3) Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) –otwórz

4.) Załącznik do umowy – biznesplan (pdf.) – otwórz

5) Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

6) Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz

7) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)(.pdf) – otwórz

10) Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

11) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz

12) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz2021


OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 5/2021/OW

opublikowano dnia 18.11.2021 r.

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach Przedsięwzięcia I.1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Załączniki do pobrania:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 5/2021/OW – otwórz

2. Formularz zgłoszenia – otwórz

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego PROW 2014-2020 – otwórz

4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz

opublikowano dnia 20.12.2021

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, CEL I.1.1 LICZBA SZKOLEŃ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ ZAWODOWY.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” przygotuje wniosek na ww. operację.

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 4/2021/OW

opublikowano dnia 30.08.2021 r.

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach Przedsięwzięcia I.1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Załączniki do pobrania:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 4/2021/OW – otwórz

2. Formularz zgłoszenia – otwórz

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego PROW 2014-2020 – otwórz

4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2021/OW

opublikowano dnia 10.06.2021 r.

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach Przedsięwzięcia I.1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.


Załączniki do pobrania:
1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 3/2021/OW – otwórz
2. Formularz zgłoszenia – otwórz
3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz
4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021

opublikowano dnia 24.05.2021 r.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 8 czerwca do 22  czerwca 2021 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 08.06.2021 roku do 22.06.2021 roku do godz.12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 283 240,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi maksymalnie 100 000, 00 zł, minimalnie 50 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.excel) – otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

7) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej – otwórz

8) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

9) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD- otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz

3) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania” E.O.CENOMA” – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3)Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

4) Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz

5) Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz

6) Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz

7) Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

8) Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

9) Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – otwórz

10) Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – otwórz

11) Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz

12) Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz

13) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

14) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

15) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz

16) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2021/OW

opublikowano dnia 17.05.2021 r.

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach Przedsięwzięcia I.1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.


Załączniki do pobrania:
1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2021/OW – otwórz
2. Formularz zgłoszenia – otwórz
3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz
4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2021/OW

opublikowano dnia 08.03.2021 r.

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach Przedsięwzięcia I.1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Załączniki do pobrania:
1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2021/OW – otwórz
2. Formularz zgłoszenia – otwórz
3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz
4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz


2020


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2020

opublikowano dnia 08.10.2020 r.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 października do 9 listopada 2020 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 26.10.2020 roku do 09.11.2020 roku do godz.12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 548 396,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi maksymalnie 100 000, 00 zł, minimalnie 50 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.excel) – otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

7) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej – otwórz

8) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

9) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD- otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz

3) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania” E.O.CENOMA” – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3)Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

4) Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz

5) Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz

6) Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz

7) Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

8) Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

9) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

10) Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – otwórz

11) Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – otwórz

12) Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz

13) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz

14) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

15) Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz

16) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

17) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

18) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz

19) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

opublikowano dnia 08.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2020

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 października  do 9 listopada 2020 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 26.10.2020 roku do 09.11.2020 roku do godz.12:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 200 000,00 zł . Wsparcie udzielane jest w formie premii. Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).  

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z) (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

5) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej – otwórz

6) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

7) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz  

3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3) Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) –otwórz

4) Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

5) Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz

6) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)(.pdf) – otwórz

9) Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

10) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz

11) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

opublikowano dnia 06.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020

– wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 3 sierpnia do 17 sierpnia 2020 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji”.

Termin naboru: 3 sierpnia – 17 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:  570 096,04

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy –  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – otwórz


opublikowano dnia 19.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2020/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach Przedsięwzięcia I.1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Załączniki do pobrania:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2020/OW – otwórz

2. Formularz zgłoszenia – otwórz

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego PROW 2014-2020 – otwórz

4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz


opublikowano dnia 11.05.2020 r.

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2020/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.)w ramach Przedsięwzięcia III.2.1: Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Dokumentacja konkursowa:

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2020/OW – otwórz

Formularz zgłoszenia – otwórz

Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przze społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz


opublikowano dnia 17.01.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 3 lutego do 17 lutego 2020 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 03.02.2020 roku do 17.02.2020 roku do godz.12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 749 899,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi maksymalnie 100 000, 00 zł, minimalnie 50 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.excel) – otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

7) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej – otwórz

8) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

9) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD- otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz

3) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania” E.O.CENOMA” – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3)Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

4) Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz

5) Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz

6) Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz

7) Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

8) Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

9) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – otwórz

10) Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – otwórz

11) Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – otwórz

12) Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz

13) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz

14) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

15) Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz

16) Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

17) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

18) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz

19) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz


opublikowano dnia 17.01.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 3 lutego do 17 lutego 2020 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 03.02.2020 roku do 17.02.2020 roku do godz.12:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 1 050 000,00 zł . Wsparcie udzielane jest w formie premii. Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).  

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z) (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

5) Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej – otwórz

6) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

7) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz  

3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3) Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

4) Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

5) Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz

6) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)(.pdf) – otwórz

9) Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

10) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz

11) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz


2019

opublikowano dnia 18.11.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Nabór nr 2/2019/G

Wzmocnienie kapitału społecznego w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach przedsięwzięcia III.1.1 Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 03 grudnia do 18 grudnia 2019 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych , w ramach przedsięwzięcia III.1.1 Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów.

Termin składania wniosków:
od 03.12.2019 do 18.12.2019 (do godz. 12:00)

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:
285 036,00 zł.

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:           
-minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł              -maksymalna kwota grantu: 50 000,00 zł
Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 10 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4, (budynek Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, piętro I), od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z 2 egzemplarzami wersji elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamymi z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Wniosek o powierzenie grantu
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy
 4. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
 5. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 6. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 8. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”
 9. Umowa o powierzenie Grantu
 10. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
 11. Wzór sprawozdania
 12. Oświadczenie RODO- 19.2
 13. Oświadczenie RODO- Wkład rzeczowy
 14. Oświadczenie RODO- Lista obecności warsztaty

UWAGA!- Wskazana intensywność pomocy dla jst- jest równoznaczna dla jsfp (w tym instytucje kultury której organizatorem jest jst).


opublikowano dnia 18.11.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Nabór nr 1/2019/G

Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 03 grudnia do 18 grudnia 2019 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych .

Termin składania wniosków:
od 03.12.2019 do 18.12.2019 (do godz. 12:00)

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:
243 267,00 zł.

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:           
-minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł              -maksymalna kwota grantu: 50 000,00 zł
Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 10 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4, (budynek Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, piętro I), od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z 2 egzemplarzami wersji elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamymi z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Wniosek o powierzenie grantu
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy
 4. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
 5. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
 6. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców
 7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 8. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”
 9. Umowa o powierzenie Grantu
 10. Wzór wniosku o rozliczenie grantu
 11. Wzór sprawozdania
 12. Oświadczenie RODO- 19.2
 13. Oświadczenie RODO- Wkład rzeczowy
 14. Oświadczenie RODO- Lista obecności warsztaty

UWAGA! Wskazana intensywność pomocy dla jst- jest równoznaczna dla jsfp (w tym instytucje kultury której organizatorem jest jst).


opublikowano: 15.07.2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej


Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 30 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.


Termin naboru: od 30.07.2019 roku do 20.08.2019 roku do godz.12:00


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 157 208,24 zł


Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł.


Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.


Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz
3) Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z lokalnymi kryteriami – otwórz
4) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz
5) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz
 
Dokumenty związane z oceną operacji:
1) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD- otwórz
2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz
Pozostałe dokumenty związane z naborem:
1) Ogłoszenie o naborze – otwórz
2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – otwórz
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy
Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – otwórz
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – otwórz
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz
5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz
6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz


opublikowano: 15.07.2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 30 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 30.07.2019 roku do 20.08.2019 roku do godz.12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 70% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi maksymalnie 100 000, 00 zł, minimalnie 50 000,00 zł.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).  

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z) Biznesplan (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa Oświadczenie (.excel) – otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

7) Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z lokalnymi kryteriami – otwórz

8) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

9) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1) Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD- otwórz

2) Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:  

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z) Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – otwórz

Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – otwórz

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) Wniosek o płatność (.excel) – wersja 4z – otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) – otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz


opublikowano: 15.07.2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 30 lipca do 20 sierpnia 2019 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: od 30.07.2019 roku do 20.08.2019 roku do godz.12:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 800 000,00 zł Wsparcie udzielane jest w formie premii Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).  

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z) Biznesplan (.docx) – otwórz

Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

5) Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z lokalnymi kryteriami – otwórz

6) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

7) Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD – otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz  

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1) Ogłoszenie o naborze – otwórz

2) Planowane o osiągnięcia wskaźniki – otwórz

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z) Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz


2018


opublikowano: 17.09.2018 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2018

Rozwój działalności gospodarczej

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 8 października do 22 października 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: 08 października – 22 października 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 400 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców oraz załączniki:1.Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)•Wniosek o przyznanie pomocy – wersja 3z – otwórz

•Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z –otwórz

2.Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3. Biznesplan (wersja 3z)•Biznesplan – otwórz

•Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – otwórz•Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

4.Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa•Oświadczenie – otwórz

5.Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

6.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz

7.Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z lokalnymi kryteriami – otwórz

8.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

9.Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz z załącznikami – otwórz

Dokumenty związane z oceną operacji:

1.Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD- otwórz

2. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, w tym operacji z zakresu przedsiębiorczości , turystyki i infrastruktury w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 – otwórz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1.Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)•Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz•Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – otwórz•Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – otwórz•Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – otwórz•Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – otwórz•Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz•Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (wersja uaktualniona do umowy 7z) – otwórz

2.Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)•Wniosek o płatność – wersja 3z – otwórz•Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 3z – otwórz

3.Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)•Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – otwórz•Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji – otwórz

4.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)•Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – otwórz•Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

5.Ogłoszenie o naborze wersja – otwórz

6.Planowane o osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Ważna informacja !Jeśli zaistnieje problem z pobraniem wniosków(załączników) prosimy o skorzystanie z innych przeglądarek (Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Edge).


opublikowano: 29.06.2018 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Nabór 1/2018/G

Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych, poprzez organizację przedsięwzięć i imprez promujących tradycję/kulturę lub kreujących markę regionu

lub promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 20.07.2018 do 03.08.2018, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych

Termin naboru: 20.07.2018 do 03.08.2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:150 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 25 tyś na operację, natomiast zgodnie z kryteriami oceny grantobiorców, projekt miękki, którego wnioskowana kwota pomocy wynosi do 10 000,00 zł otrzyma 5 pkt w ramach zgodności z kryteriami wyboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w Szczurowej, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki do godz. 7:30 do 15:30 oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z 2 egzemplarzami wersji elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamymi z wersją papierową).

Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o naborze – otwórz

2. Formularz wniosku o powierzenie grantu – otwórz

3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – otwórz

4. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz

5. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

6. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dostępna w zakładce „realizacja programu”

8. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – dostępny w zakładce „realizacja programu”

9.  Umowa o powierzenie Grantu – otwórz

10. Wzór wniosku o rozliczenie grantu – otwórz

11. Wzór sprawozdania – otwórz


opublikowano:29.05.2018 roku 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach Przedsięwzięcia I.1.1: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenie warunków do poprawy konkurencyjności lokalnych producentów i usługodawców z wykorzystaniem innowacyjności oraz wspieraniem grup defaworyzowanych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.


Załączniki do pobrania:

1. Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW – otwórz

2. Formularz zgłoszenia – otwórz

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objetego PROW 2014-2020 – otwórz

4. Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz


opublikowano:30.04.2018 roku 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018

– PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 15 maja do 29 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowania działalności gospodarczej”

Termin naboru: 15 maja  – 29 maja 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 450 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie premii

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Biznesplan – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – otwórz

Pomocnicze tabele finansowe – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

Załącznik wykaz działek ewidencyjnych – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – otwórz

Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – otwórz


opublikowano:19 kwietnia 2018 roku

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI
 OPERACJI WŁASNEJ
 nr 1/2018/OW

Stowarzyszenie Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)na lata 2014-2020 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego
2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.)w ramach Przedsięwzięcia III.2.1: Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.cenoma.pl,
nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD
w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

Dokumentacja konkursowa:

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW – otwórz

Formularz zgłoszenia – otwórz

Procedura oceny i wyboru operacji własnej LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przze społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

Kryteria wyboru operacji własnej – otwórz


opublikowano: 16 kwietnia 2018 roku 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018

– KULTYWOWANIE TRADYCJI, KULTURY, OBRZĘDÓW I PROMOCJA ZASOBÓW I WALORÓW LOKALNYCH

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 4 maja do 18 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „kultywowania tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych”

Termin naboru: 4 maja  – 18 maja 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 450 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – otwórz


opublikowano: 16 kwietnia 2018 roku  

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018

– wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 4 maja do 18 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „wzbogacenia oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji”.

Termin naboru: 4 maja – 18 maja 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 780 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki – otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy –  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – otwórz


opublikowano: 16 kwietnia 2018 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018

– poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej
zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 4 maja do 18 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „poprawy infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych”.

Termin naboru: 4 maja – 18 maja 2018 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 549 460,57 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji.

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki – otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy –  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność  – otwórz


opublikowano: 16 kwietnia 2018 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018

– ZACHOWANIE DOROBKU HISTORYCZNEGO, KULTUROWEGO ORAZ SAKRALNEGO OBSZARU LGD

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, że w dniach od 4 maja do 18 maja 2018 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „zachowania dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD”

Termin naboru: 4 maja – 18 maja 2018 do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 99 525,00 zł

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, miejscowość: Szczurowa, ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – otwórz


2017

opublikowano: 11 września 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NABÓR NR 3/2017/G

Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych, poprzez opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, publikacji map, bądź folderów promujących obszar LGD.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 września do 25 października 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych

Termin naboru: 26 września – 25 października 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:150 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

              minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

              maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 30 tyś na operację, natomiast zgodnie z kryteriami oceny grantobiorców, projekt miękki, którego wnioskowana kwota pomocy wynosi do 10 000,00 zł otrzyma 5 pkt w ramach zgodności z kryteriami wyboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej:
www. lgd.witkac.pl. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, w dniach od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach od 7:30 – 15:30,
w czwartki od 9:00 do 17:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze, jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku.

Dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o naborze – otwórz

 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu – otwórz

3. Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu – otwórz

  4. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać. – otwórz

5. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz

6. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

7. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz

8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dostępna w zakładce „realizacja programu”

9. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – dostępny w zakładce „realizacja programu”

10.  Umowa o powierzenie Grantu – otwórz

11. Wzór wniosku o rozliczenie grantu – otwórz

12. Wzór sprawozdania – otwórz


opublikowano: 11 września 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
NABÓR NR 2/2017/G

Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych, poprzez organizację przedsięwzięć i imprez promujących tradycję/kulturę, oraz kreujących markę regionu.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 września do 25 października 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie zachowanie dziedzictwa lokalnego, w ramach przedsięwzięcia III.2.1 Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych

Termin naboru: 26 września – 25 października 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:150 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

             minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

               maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 25 tyś na operację, natomiast zgodnie z kryteriami oceny grantobiorców, projekt miękki, którego wnioskowana kwota pomocy wynosi do 10 000,00 zł otrzyma 5 pkt w ramach zgodności z kryteriami wyboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej: www. lgd.witkac.pl. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, w dniach od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach od 7:30 – 15:30, w czwartki od 9:00 do 17:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze, jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku.

Dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o naborze – otwórz

 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu – otwórz

3. Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu – otwórz

4. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać. – otwórz

5. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz

6. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

7. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz

8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dostępna w zakładce „realizacja programu”

9. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – dostępny w zakładce „realizacja programu”

10.  Umowa o powierzenie Grantu – otwórz

11. Wzór wniosku o rozliczenie grantu – otwórz

12. Wzór sprawozdania – otwórz


opublikowano: 11 września 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NABÓR NR 1/2017/G

Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów, poprzez organizację zajęć edukacyjnych, warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 26 września do 25 października 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie wzmocnienie kapitału społecznego, w ramach przedsięwzięcia III.1.1 Zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, konferencji, konkursów.

Termin naboru: 26 września – 25 października 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:230 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

            minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

             maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Preferowane są operacje gdzie poziom dofinansowania wynosi do 10 000,00 zł

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Generatorze wniosków dostępnym na stronie internetowej: www. lgd.witkac.pl. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, w dniach od poniedziałku do środy i w piątki w godzinach od 7:30 – 15:30, w czwartki od 9:00 do 17:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze, jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku.

Dokumentacja konkursowa:

1. Ogłoszenie o naborze – otwórz

 2. Wzór wniosku o powierzenie grantu – otwórz

3. Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o powierzenie grantu – otwórz

 4. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać. – otwórz

5. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości – otwórz

6. Kryteria lokalne w ramach oceny i wyboru operacji grantowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

7. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców – otwórz

8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – dostępna w zakładce „realizacja programu”

9. Regulamin Rady Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” – dostępny w zakładce „realizacja programu”

10.  Umowa o powierzenie Grantu – otwórz

11. Wzór wniosku o rozliczenie grantu – otwórz

12. Wzór sprawozdania – otwórz


opublikowano: 29 czerwca 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017

– poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 14 lipca do 31 lipca 2017roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych”.

Termin naboru: 14 lipca – 31 lipca 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 650 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki – otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja obsługi POP – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnioksu o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy –  otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyzanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypelniania wniosku o płatność  – otwórz


opublikowano: 29 czerwca 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017

– budowa/remont/modernizacja/wyposażenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocja turystyki lokalnej

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 14 lipca do 31 lipca 2017roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „budowa/remont/modernizacja/wyposażenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocja turystyki lokalnej”.

Termin naboru: 14 lipca – 31 lipca 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 600 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja obsługi POP – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnioksu o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyzanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypelniania wniosku o płatność  – otwórz


opublikowano: 29 czerwca 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017

– ZACHOWANIE DOROBKU HISTORYCZNEGO, KULTUROWEGO ORAZ SAKRALNEGO OBSZARU LGD

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 14 lipca do 31 lipca 2017roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „zachowania dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD”.

Termin naboru: 14 lipca – 31 lipca 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji

Minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż  50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja obsługi POP – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnioksu o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 1 do do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

zał. nr 3 do umowy o przyznanie pomocy – otwórz

zał. nr 3a do umowy o przyzanie pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Instrukcja wypelniania wniosku o płatność – otwórz


  opublikowano 28 kwietnia 2017 roku

        OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017            

 – Zakładanie działalności gospodarczej (PREMIE) 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 15 maja do 30 maja 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „podejmowanie działalności gospodarczej”.

Termin naboru: 15 maja – 30 maja 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 800 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie ryczałtu

Wysokość premii na jedną operację wynosi 50 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze – otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki- otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Biznesplan – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – otwórz

Pomocnicze tabele finansowe – otwórz

Instrukcja obsługi POP – otwórz

Formularz pomocy deminimis – otwórz

Kryteria wyboru operacji – otwórz

Uzasadnienie beneficjenta dot. zgodności operacji z kryteriami – otwórz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wnioksu o pomoc wraz  z załącznikami – otwórz

Procedury oceny i wyboru operacji – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

zal. nr do do umowy o przyznaniu pomocy – otwórz

Wniosek o płatność – otwórz

Załącznik do wniosku o płatność – wykaz faktur – otwórz

Instrukcja wypelniania wniosku o płatność – otwórz


opublikowano 28 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017

– Rozwój działalności gospodarczej

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, iż w dniach od 15 maja do 30 maja 2017 roku, zostanie przeprowadzony nabór wniosków w zakresie „rozwijania działalności gospodarczej”.

Termin naboru: 15 maja – 30 maja 2017 roku do godz. 12:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 900 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji w wysokości do 60% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi 100 000,00 zł

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” w miejscowości Szczurowa, przy ul. Rynek 4, od poniedziałku do środy i w piątki w godz. od 7:30 do 15:30, oraz w czwartki od 9:00 do 17:00.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (CD/DVD), jak również należy go importować/wgrać do systemu lgd.witkac.pl.

Dokumentacja konkursowa:

Ogłoszenie o naborze –otwórz

Planowane do osiągniecia wskaźniki – otwórz

Formularz wniosku o pomoc – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc – otwórz

Biznesplan – otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – otwórz

Pomocnicze tabele finansowe –Partnerzy


Flaga Unii Europejskiej
Logo Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma
Logotyp programu Leader
 Logo Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR zrealizowany Plan Komunikacji

Baner z logotypami Funduszy Europejskich dla Małopolski, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, flagą Polski i flagą Unii Europejskiej